سخن مدیر عامل

 

 

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی تعطيلات با بيش از چهار دهه سابقه و 45 نفر پرسنل متخصص و مجرب ٬ مجری و ارائه کننده کليه خدمات بين المللی مسافرتی و جهانگردی، خط مشی کيفيت خود را به شرح زير اعلام می نمايد :

1.ارتقاء کيفيت و سرعت در ارائه خدمات مسافرتی و جهانگردی

2.افزايش رضايت و جلب اعتماد مسافرين

3.اشاعه و گسترش فرهنگ ايرانگردی و جهانگردی

4.توجه بيشتر به اقدامات پيشگيرانه به منظور بهبود عملکرد فرايندها

5.افزايش رضايتمندی    کارکنان ،از طريق بهبود مهارتها و ارتقای دانش فنی کارکنان و نيز اجرای سيستم های ارزيابی عملکرد

6.ايجاد سيستم پيشنهادات در راستای بهبود مشارکت کارکنان

7.تعهد به بهبود مستمر

8.شناسايي عوامل موثر بر کيفيت  

9.رعايت الزامات مراجع قانونی و معتبر ملی و بين المللی

 

اين خط مشی جهت اطلاع همگان و کليه طرفهای ذينفع منتشر می گردد و با اعتقاد راسخ به اهداف فوق کليه امکانات و منابع لازم برای رسيدن به آنها را به کار خواهيم برد و در مقاطع زمانی مشخص سيستم را جهت کارايي هر چه بيشتر مورد بازنگری قرار داده و با مساعی و مشارکت جمعی موجبات اثر بخشی اين سيستم را فراهم می نماييم.

 

مسئوليت حسن اجراي اين نظام به عهده اينجانب است و کليه کارکنان نسبت به کيفيت انجام فعاليتهای خود مسئول هستند.

 

 

                                                                                                                                                      با تشکر – داود فرزانه

                                                                                                                                                              مدیر عامل

برچسب ها {{item.name}}
;